در این جلسه مهندس جواد عبد نصراللهی بیان داشت: در رويكرد مدير يت نوين، مهمترين محور توســـعه پايدار، حفظ و صيانت از نيروي انساني، محيط زيست و تجهيزات است. امروزه اين مساله با استقرار و اجراي الزامات سيستم بهداشت، ايمني و محيط زيست تحقق يافته است. با اين وجود، نظام مديريتي مذكور در كشور ايران از ديدگاه هويت بخشي به آن در را ستاي استقرار و بهره گيري موثر هنوز نوپا و قابل بررســـي و ارزيابي مي باشد. اهميت سيستم هاي HSE در صنايع امروزه از ديد هر مدير صـــنعتي دور نيســـت. در دنياي امروز بســـياري از ســـازمانها و كارخانجات پي برده اند كه مدير يت HSE با يد جزء جدايي نا پذير و ضـــروري كارخانجات و ســـازمانها قرار گيرد و به ميزان ســـاير مديريتهاي سـازمان داراي ارزش واهميت باشـد.

نصراللهی گفت: ارزیابي عملكرد ســـيســـتمهاي مديريتي يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران مي باشد كه اين مسئله از سيستم هاي مديريت HSE مبرا نيست. وی در پایان افزود :مديران مي خواهند بدانند كه آيا تمام اركان ســيســتم مديريتي كه پياده شده است در ست عمل مي كنند و تاثير سيستم پياده شـــده در حد انتظارميباشـــد. در خصـــوص سـيسـتمهاي ارزيابي عملكرد تحقيقات بسـياري انجام گرفته اســت.

در ادامه مهندس محمد بهمنیار افزود : فعالیت های صنعتی و توسعه ای بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر است اما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها مخاطرات خاصی که ناشی از تغییر در نظام رایج طبیعت است نیز میشود. کارکنان شاغل در بخش صنعت و تولید  این شرکت در سطوح مختلف، با توجه به فعالیت هایی که انجام میشود، در معرض خطرهای ایمنی و بهداشتی قرار میگیرند.

وی بیان داشت : امروزه بسیاري از فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي بخصوص در مقیاس هاي بزرگ توسط شرکت هاي صنعتی انجام  میشود با افزایش تعداد و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیت ها، به تبع آن حوادث ناشی از کار نیز اتفاق می افتد. در این خصوص براي حفاظت از نیروي کار و منابع مادي و انسانی، ضروري است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقا اجرا گردد.

وی در پایان افزود : استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه و پیاده سازی شایسته آنها میتواند به عنوان پیشنهاد عملی تأثیرگذار بر حذف و یا کاهش جنبه ها و ریسکهای موجود در بخش صنعت شرکت کشت و صنعت خاوردشت قرار گیرد.


جلسه هم اندیشی و تبادل نظر مدیرعامل شرکت مهندس نصرالهی با مهندس محمد بهمنیار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس سلامت کار مرکز بهداشت استان گلستان و هیئت همراه