خاوردشت
Avatar
اکستراکشن
Avatar
مخازن روغن
Avatar
خشک کن
Avatar
سیلو تخم پنبه
Avatar
برج خشک کن
Avatar
برنج جهان بانو
Avatar
کامینر
Avatar
دستگاه دکانتر
Avatar
سالن جهان بانو
Avatar
زمین زراعی شرکت
Avatar
واحد پنبه پاک کنی