جلسه طرح طبقه بندی مشاغل  با حضور اعضای کمیسیون  طرح طبقه بندی مشاغل شرکت در دفتر معاونت بهره برداری محمد حسن شکی مورخ 23شهریور1400برگزار شد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گامی مهم در راستای حمایت از طبقه کارگر به خصوص در مشاغل سخت و زیان آور است . بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و قرارگرفتن کارگزاران شرکت در طرح طبقه بندی انجام می شود.  شکی افزود :شناسائي مشاغل موجود در كارگاه و تعيين عناوين مناسب براي هر شغل و تدوين نمودار سازماني انجام میشود .  عضو هئیت مدیره شرکت بیان کرد : هدف ارزشيابي و طبقه بندي  برقراري رابطه منطقي و معقول بين شغل و مزد ميباشد  يا بعبارت ديگر پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل و برقراري عدالت مزدي است


جلسه طرح طبقه بندی مشاغل  با حضور اعضای کمیسیون  طرح طبقه بندی مشاغل شرکت در دفتر معاونت بهره برداری محمد حسن شکی برگزار شد