هیأت مدیره شرکت

image

هر عضو تیم مسئولیت خاص خود را با توجه به تخصص و سطح مورد نظر خود تعیین می کند و در نتیجه خروجی بسیار کارآمدتر و سریعتری خواهیم داشت.

image

احسان زارع

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد بازرگانی
image

سید هادی حسینی

مدیرعامل

کارشناسی ارشد حقوق
image

احمد وکیلی ارکی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری
image

محمود زنگانه

عضو هیأت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
image

یاسر رخشان

عضو هیأت مدیره

دکتری اقتصاد
image

محمد حسن شکی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک